Regulamin

opublikowano:

22

lis, 2021

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata.
Obowiązuje w dniach 22-26.2022 r.

§1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady udziału osób (zwanych dalej “Uczestnikami”) w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata (zwanej dalej „Organizatorem”) na terenie Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa oraz Terminalu Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa (zwanych dalej „Obiektami Festiwalowymi”).
2. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem stron www.festivalmazurki.pl i www.facebook.com/festivalmazurki oraz na tablicach informacyjnych w Obiektach Festiwalowych.
3. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, do stosowania się do wytycznych Organizatora, a także regulaminów obowiązujących w Obiektach Festiwalowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu posiadaczowi biletu lub odmowy kontynuacji uczestnictwa Uczestnikowi biorącemu już w Wydarzeniu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas Wydarzenia.
5. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia/Wydarzeń, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

§2

1. Do udziału w danym Wydarzeniu uprawniona jest osoba, która zakupiła bilet poprzez portal www.bilety24.pl lub w kasie stacjonarnej w Obiektach Festiwalowych.
2. Dopuszcza się możliwość odsprzedaży biletów pomiędzy Uczestnikami, jednak Organizator nie będzie w takich transakcjach pośredniczył, ani też nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek nadużycia osób trzecich.
3. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§3

1. Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone przestrzenie w Obiekcie Festiwalowym. W przypadku przebywania w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla Uczestników bez zgody Organizatora wobec Uczestnika mogą zostać zastosowane środki wymienione w §1 ust. 4.

§4

1. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora.
2. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

§5

1. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników.
3. Niszczenie mienia znajdującego się w Obiekcie Festiwalowym podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Bilety przed wejściem

I…. ruszamy! Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2022 zacznie się lada chwila. Przypominamy, że BILETY można kupować również bezpośrednio przed wydarzeniem.

Warsztaty

W tym roku dla amatorów śpiewu prawdziwa gratka: aż siedem  różnych tematów i siedem prowadzących. Jest wreszcie plan warsztatów !

Bilety

Już można kupować bilety! Na razie na koncerty i Noc Tańca, wkrótce pojawią się również na warsztaty. Link w zakładce BILETY.

Zapraszamy do współpracy

Wolontariusze Wszystkich Mazurków Świata, włączcie się! Zapraszamy do współtworzenia wielkiego święta muzyki tradycyjnej – Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2022

Wkrótce festiwal!

Już 22 czerwca startujemy. Biletów na razie jeszcze nie ma w sprzedaży, jak tylko będą od razu Was zawiadomimy.

Poniedziałek Mazurkowy

Zapraszamy na coroczne wspólne, wielkanocne świętowanie – 18 kwietnia, Bielany, Parafia Bł. Edwarda Detkensa.

Share This