Regulamin

opublikowano:

8

kw., 2023

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata.
Obowiązuje w dniach 26-30.04.2023 r.

§1

1). Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady udziału osób (zwanych dalej “Uczestnikami”) w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata (zwanej dalej „Organizatorem”) w:

– Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa,
– Fortecy Kręgliccy, ul. Zakroczymska 12, 00-225 Warszawa,
– Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa,
– Terminalu Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa,
(zwanych dalej „Obiektami Festiwalowymi”).

2). Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem strony www.festivalmazurki.pl oraz na tablicach informacyjnych w Obiektach Festiwalowych.

3). Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, do stosowania się do wytycznych Organizatora, a także regulaminów obowiązujących w Obiektach Festiwalowych.

4). Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu posiadaczowi biletu lub odmowy kontynuacji uczestnictwa Uczestnikowi biorącemu już w Wydarzeniu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas Wydarzenia lub stwarzania zagrożenia dla innych Uczestników.

5). W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia/Wydarzeń, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

§2

1). Do udziału w danym Wydarzeniu uprawniona jest osoba, która zakupiła poprzez portal
https://www.bilety24.pl lub w kasie stacjonarnej w obiektach festiwalowych bilet lub karnet
uwzględniający wstęp na to Wydarzenie.

2). Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

3). Organizator nie wymienia biletu zakupionego na dane Wydarzenie na bilet na inne Wydarzenie.

4). Dopuszcza się możliwość wymiany, odsprzedaży, odstąpienia biletów lub karnetów pomiędzy
Uczestnikami, jednak Organizator nie będzie w takich transakcjach pośredniczył, ani też nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek nadużycia osób trzecich.

5). Wymiana, odsprzedaż lub odstąpienie biletu lub karnetu innemu Uczestnikowi możliwe jest
jedynie przed zeskanowaniem kodu QR przez Organizatora.

6). Po zeskanowaniu kodu QR z biletu lub karnetu przez Organizatora nie jest możliwy zwrot
pieniędzy.

§3

1). Na Koncert Laureatów Konkursu „Stara Tradycja 2023” w dn. 26.04. będzie wstęp wolny na
podstawie darmowych wejściówek, które będą do odbioru online poprzez portal
https://www.bilety24.pl (50szt.) lub osobistego w Centrum Promocji Kultury od 24.04. (50 szt.)
oraz przed samym wydarzeniem (pula w zależności od faktycznej zajętości sali).

2). Na Koncerty w dn. 27-28.04, Kluby Festiwalowe w dn. 26-28.04 i Noc Tańca 29.04:

a). Organizator przewiduje udostępnienie puli po 20 darmowych wejściówek dla osób powyżej 70 lat, do odbioru w biurze festiwalowym przed danym na Wydarzeniem
b). Wstęp wolny mają dzieci do lat 7,
c). Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się w wieku 7-26 lat oraz osobom powyżej 60 roku życia.

3). Na Małe Mazurki w Muzeum Etnograficznym 27.04 oraz Targowisko Instrumentów + Małe Mazurki w dn. 29.04:

a). Wstęp wolny mają dzieci do lat 3,
b). Bilety ulgowe przysługują dzieciom powyżej 3 lat, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz osobom powyżej 60 roku życia.

§4

Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone przestrzenie w Obiektach Festiwalowych. W przypadku przebywania w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla Uczestników bez zgody Organizatora/osób zarządzających Obiektami Festiwalowymi wobec Uczestnika mogą zostać zastosowane środki wymienione w §1 ust. 4.

§5

1). Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora.

2). Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

§6

1). W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.

2). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników.

3). Niszczenie mienia znajdującego się w Obiektach Festiwalowych podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Specjalne potrzeby

Festiwal zapewnienia dostępność osobom ze specjalnymi potrzebami, Kontakt

Program festiwalu

Mamy już na stronie PROGRAM wydarzeń festiwalowych. Wkrótce ogłosimy plan warsztatów. Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości!

Stara Tradycja – laureaci

Znamy już laureatów konkursu Stara Tradycja! Spośród 40 zgłoszonych kandydatów, jury wyłoniło 10 laureatów – 5 solistów i 5 kapel /… /

Wolontariat

Chcesz poznać Festiwal Wszystkie Mazurki Świata od drugiej strony i zdobyć doświadczenie w organizacji wydarzenia kulturalnego?
Zostań wolontariuszem wiosennej edycji Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2023 i twórz z nami wielkie święto muzyki tradycyjnej! /…/

Targowisko Instrumentów 2023

Wracamy do Fortecy Kręglickich! 13. Targowisko Instrumentów odbędzie się 29 kwietnia, w godz. 11:00 – 18:00, na ulicy Zakroczymskiej 11, w Warszawie /… /

Share This