Regulamin

opublikowano:

20

lis, 2023

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata.
Obowiązuje w dniach 17-21. 04. 2024 r.

§1
1) Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady udziału osób (zwanych dalej “Uczestnikami”) w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata (zwanej dalej „Organizatorem”) w:

a) Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa,
b) Fortecy Kręgliccy, ul. Zakroczymska 12, 00-225 Warszawa,
c) Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa,
d) Terminalu Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa,
(zwanych dalej „Obiektami Festiwalowymi”).

2) Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem strony www.festivalmazurki.pl oraz na tablicach informacyjnych w Obiektach festiwalowych.

3) Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, do stosowania się do wytycznych Organizatora, a także regulaminów obowiązujących w Obiektach Festiwalowych.

4) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu posiadaczowi biletu/karnetu lub odmowy kontynuacji uczestnictwa Uczestnikowi biorącemu już w Wydarzeniu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas Wydarzenia, naruszania zasad savoir-vivre i/lub czyjejś cielesności bez zgody lub stwarzania zagrożenia dla innych Uczestników

5) W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia/Wydarzeń, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zaginięcie rzeczy osobistych Uczestników wniesionych do Obiektów Festiwalowych. Uczestnik jest zobligowany do pilnowania swojego mienia oraz niestwarzania zagrożenia dla pozostałych Uczestników np. poprzez zostawianie go w nieodpowiednich miejscach.

§2
1) Do udziału w danym Wydarzeniu uprawniona jest osoba, która zakupiła poprzez portal https://www.bilety24.pl lub w kasie stacjonarnej w Obiektach Festiwalowych bilet lub karnet uwzględniający wstęp na to Wydarzenie.

2) Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

3) Organizator nie wymienia biletu zakupionego na dane Wydarzenie na bilet na inne Wydarzenie.

4) Dopuszcza się możliwość wymiany, odsprzedaży, odstąpienia biletów lub karnetów pomiędzy Uczestnikami, jednak Organizator nie będzie w takich transakcjach pośredniczył, ani też nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek nadużycia osób trzecich.

5) Wymiana, odsprzedaż lub odstąpienie biletu lub karnetu innemu Uczestnikowi możliwe jest jedynie przed zeskanowaniem kodu QR przez Organizatora.

6) Po zeskanowaniu kodu QR z biletu lub karnetu przez Organizatora nie jest możliwy zwrot pieniędzy.

§3
1) Na Koncert Laureatów Konkursu „Stara Tradycja 2024” w dn. 17.04.2024 jest wstęp wolny na podstawie darmowych wejściówek, które będą do odbioru osobistego w Biurze Festiwalowym przed samym wydarzeniem.

2) Na Koncerty w dn. 18-19.04.2024, Kluby Festiwalowe w dn. 17-19.04.2024 i Noc Tańca 20.04.2024:
a) Organizator przewiduje udostępnienie puli po 20 Darmowych Wejściówek dla osób w wieku powyżej 70 lat do odbioru w Biurze Festiwalowym przed danym Wydarzeniem,
b) Wstęp wolny mają dzieci do lat 7,
c) Bilety Ulgowe przysługują osobom uczącym się w wieku 7-26 lat oraz osobom powyżej 60 roku życia.

3) Na Małe Mazurki w Muzeum Etnograficznym oraz Targowisko Instrumentów + Małe Mazurki w dn. 20.04.2024:
a) Wstęp wolny mają dzieci do lat 3,
b) Bilety Ulgowe przysługują dzieciom powyżej 3 lat, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz osobom powyżej 60 roku życia.

§4
1) Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone przestrzenie w Obiektach Festiwalowych. W przypadku przebywania w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla Uczestników bez zgody Organizatora/osób zarządzających Obiektami Festiwalowymi wobec Uczestnika mogą zostać zastosowane środki wymienione w §1 ust. 4.

§5
1) Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora.

2) Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

§6
1) W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników.

3) Niszczenie mienia znajdującego się w Obiektach Festiwalowych podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego

Early Bird 2024

Mamy już w sprzedaży tańsze karnety na wiosenny festiwal! Cena 280 zł / 200 zł. Po wyczerpaniu puli “rannych ptaszków” cena będzie większa. /…/

Stara Tradycja 2024!

Ogłaszamy nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Konkursu Stara Tradycja! Finalistów poznamy podczas festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2024, 17 kwietnia, w Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 marca 2024 r. /…/

Warsztaty śpiewu

Poranny warsztat MUZYKA DOMU GACÓW | Śpiewy na różne okazje poprowadzi Maria Siwiec z Katarzyną Zedel. Ewa Grochowska, która miała je prowadzić, zachorowała.

Pamięci Jana Gacy

Jesienną edycję festiwalu dedykujemy pamięci Jana Gacy – wspaniałego muzykanta i naszego drogiego mistrza. W tym roku mija 10-rocznica jego śmierci. Będziemy wspominać Jana i jego żonę Marię w różnych momentach festiwalu, a część warsztatów odbędzie się pod hasłem MUZYKA DOMU GACÓW

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata. Obowiązuje w dniach 23-26.11.2023 r. /…/

Share This