O fundacji

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata powstała w 2010 roku po to, by promować polską muzykę tradycyjną, w formie zaczerpniętej bezpośrednio od wiejskich muzykantów i tancerzy. Odwołanie się w nazwie do mazurka, najpopularniejszej w Polsce formy melodycznej i tanecznej, daje możliwość przedstawiania polskiej muzyki na tle muzyki Świata i w powiązaniu z nią – mazurek jest bowiem gatunkiem najbardziej poza Polską rozpowszechnionym.

W  Roku Chopinowskim, 2010 miała miejsce pierwsza edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Powstał on z inicjatywy Janusza Prusinowskiego i Piotra Piszczatowskiego, którzy następnie wraz z Jagną Knittel i Katarzyną Lindner założyli Fundację Wszystkie Mazurki Świata. Od tamtego czasu fundacja organizuje festiwal dwa razy do roku – wiosną i jesienią (nieco mniejszy), a także realizuje inne projekty związane z muzyką tradycyjną. Między innymi Małe Mazurki, skierowane do dzieci czy Poniedziałki Mazurkowe (w drugi dzień świąt wielkanocnych), organizowane z Dzielnicą Bielany przy Kościele Pokamedulskim na Bielanach. Ich pomysłodawczynią była Kaja Prusinowska.

Festiwalowa scena oprócz wykonawców muzyki wiejskiej in crudo nierzadko gości muzyków jazzowych, kompozytorów współczesnych, wykonawców muzyki dawnej – tych, którzy chcą podejmować dialog z muzyką tradycyjną we własnym języku muzycznym. Na Wszystkich Mazurkach Świata występowali m. in: Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, Kawalerowie Błotni.

Wśród stałych punktów festiwalowego programu znajdują się: warsztaty muzyczne i taneczne, koncerty, Stara Tradycja – konkurs dla młodych wykonawców, Targowisko Instrumentów – pokazy produkcji ludowych instrumentów i spotkania z ich twórcami z całej Polski i zagranicy – ponad 100 wystawców, warsztaty, spektakle i inne atrakcje dla najmłodszych, kluby festiwalowe oraz Noc Tańca – 10 godzin świetnej muzyki i taneczne szaleństwo do rana. Tak skonstruowany program uzupełniają: konferencje, wystawy, spotkania z gośćmi z zagranicy, koncerty łączące muzykę tradycyjną z innymi gatunkami muzycznymi, pokazy filmów i wiele innych atrakcji.

 

Rada programowa festiwalu:

 • Andrzej Bieńkowski – malarz, archiwista muzyki ludowej
 • Grzegorz Michalski – muzykolog, prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego
 • Jerzy Kornowicz – kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich
 • Marcin Pospieszalski – muzyk jazzowy, kompozytor
 • Tomasz Nowak – etnomuzykolog

 

Ekipa organizatorów festiwalu Wszystkie Mazurki Świata:

 • Janusz Prusinowski
 • Jagna Knittel
 • Piotr Piszczatowski
 • Anna Cemeljić
 • Adriana Bernecka
 • Katarzyna Zedel
 • Kaja Prusinowska
 • Julita Charytoniuk
 • Aleksandra Domaradzka
 • Dariusz Baran
 • Monika Kołodziejczyk
 • Arkadiusz Szałata

Statut Fundacji Wszystkie Mazurki Świata

Zapisy dot. ochrony danych osobowych osób fizycznych zawierających umowy cywilnoprawne z Fundacją Wszystkie Mazurki Świata:
1. WYKONAWCA oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. WYKONAWCA wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.
3. WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wymienionych w Umowie, w celu realizacji Umowy oraz ich archiwizacji i udokumentowania przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata wypłaconych wynagrodzeń.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. FUNDACJA informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest FUNDACJA [Fundacja Wszystkie Mazurki Świata z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazury 2e/6, 02-795 Warszawa].
b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji niniejszej Umowy, w tym realizacji zadań i obowiązków FUNDACJI na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FUNDACJĘ lub przez stronę trzecią polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
c) Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
e) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od FUNDACJI:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez FUNDACJĘ jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
g) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Aktualności:

Program i miejsca festiwalu

Mamy za sobą pierwszy dzień festiwalu. Tutaj można sprawdzić gdzie i co nas jeszcze czeka /…/

Share This