Regulamin

opublikowano:

22

lis, 2021

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19. Obowiązuje w dniach 26-28.11.2021 r.

§1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady udziału osób (zwanych dalej “Uczestnikami”) w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata i Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (zwane dalej łącznie „Organizatorem”) na terenie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (zwanego dalej „Obiektem Festiwalowym”).
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce 

§2

 1. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem stron www.festivalmazurki.pl i www.facebook.com/festivalmazurki oraz na tablicach informacyjnych przy wejściu do Obiektu Festiwalowego.
 2. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, a także do stosowania się do wytycznych Organizatorów.
 3. Organizatorzy są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 2, a w takim przypadku opłata za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§3

 1. Do udziału w danym Wydarzeniu uprawniona jest wyłącznie osoba, która zakupiła bilet poprzez portal www.bilety24.pl, wypełniła oświadczenie o stanie zdrowia (zwane dalej „Oświadczeniem”) i zaakceptowała Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych podanych w Oświadczeniu. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik danego Wydarzenia jest zobowiązany wypełnić Oświadczenie najpóźniej przed wejściem na teren Obiektu Festiwalowego.
 3. Organizator udostępnia Oświadczenie do wypełnienia online na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmzydv6zhgJt0aCY-CV4kC26wGGRvGsN5dMTiBQu3ZRBGPZg/viewform Uczestnik Wydarzenia nie może wypełnić formularza Oświadczenia online, jest zobowiązany podpisać je przy wejściu do Obiektu Festiwalowego. 
 4. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogu zawartego w ust. 2, jest wówczas zobowiązana do powstrzymania się od udziału w danym Wydarzeniu.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2. i niepowstrzymania się Uczestnika przed udziałem w Wydarzeniu, może on zostać niedopuszczony do udziału w Wydarzeniu.

§4

 1. Na terenie Obiektu Festiwalowego należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa.
 2. Podczas wchodzenia i opuszczania Obiektu Festiwalowego, a także zajmowania przypisanych miejsc podczas danego Wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Organizatora. Na terenie i przed Obiektem Festiwalowym, a w szczególności w kolejce do wejścia i wyjścia, należy zachować dystans od innych osób wynoszący co najmniej 1,5 m.
 3. Przed wejściem do Obiektu Festiwalowego Uczestnicy zobowiązani są do umycia rąk lub zdezynfekowania ich za pomocą środka dezynfekującego.
 4. Organizator ma prawo odmówić wstępu osobie, która nie przestrzega zasad zawartych w ust. 1-3. Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§5

 1. Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone przestrzenie w Obiekcie Festiwalowym. W przypadku przebywania w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla Uczestników bez zgody Organizatora wobec Uczestnika zostaną zastosowanie środki wymienione w §2 ust. 3.
 2. Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone miejsca siedzące w pomieszczeniu, gdzie odbywa się dane Wydarzenie.
 3. Zakazane jest przestawianie krzeseł w inne miejsca.
 4. Obowiązek zachowania odległości 1,5 m pomiędzy Uczestnikami nie dotyczy: 
  • rodzin lub osób współzamieszkujących; 
  • osób, które uczestniczą w Wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

§6

 1. Uczestnicy proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi oraz dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.
 2. Uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki itp).

§7

 1. Wydarzenia, ze względu na panujący stan epidemii i obostrzenia z nim związane, będą częściowo transmitowane na żywo w Internecie oraz nagrywane i fotografowane dla celów dokumentacji, informacji i promocji.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

§9. 

 1. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników.
 3. Niszczenie mienia znajdującego się w Obiekcie Festiwalowym podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Poniedziałek Mazurkowy

Zapraszamy na coroczne wspólne, wielkanocne świętowanie – 18 kwietnia, Bielany, Parafia Bł. Edwarda Detkensa.

Stara Tradycja 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń do 12. edycji konkursu Stara Tradycja przedłużony do 4 maja!

Festiwal 2022 – ZMIANA

UWAGA Termin wiosennego festiwalu Wszystkie Mazurki Świata został zmieniony na 22 – 26 czerwca 2022.

Dziękujemy!

Jesienne Mazurki za nami. Dziękujemy wspaniałej Publiczności – zarówno tej obecnej w realu, jak i online! Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli z nami to wydarzenie i przepraszamy za niedociągnięcia komunikacyjne związane ze sprzedażą biletów /…/

Streaming

Zapraszamy dziś na koncert transmitowany online, a jutro na Noc Tańca (pierwszą część).

Zmiana

Z żalem informujemy, że Maria Siwiec NIE DOJEDZIE na spotkanie śpiewacze „Pieśni zaduszne i ku zadumie”. Śpiewanie poprowadzą: Katarzyna Rosik, Marta Domachowska, Katarzyna Zedel, korzystając z repertuaru Marii Siwiec (również nagrań)./…/