Regulamin

opublikowano:

21

Wrz, 2020

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19. Obowiązuje w dniach 29.09-4.10. 2020.

§ 1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata (zwaną dalej „ Organizatorem”).
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowychw-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

§ 2
1. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem stron www.festivalmazurki.pl i www.facebook.com/festivalmazurki/ oraz na tablicach informacyjnych przy wejściu na poszczególne Wydarzenia.
2. Uczestnicy koncertów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, a także do stosowania się do wytycznych Organizatorów.
3. Organizatorzy są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 2, a w takim przypadku opłata za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 3
1. Do udziału w koncercie jest uprawniona wyłącznie osoba, która zakupiła bilet poprzez portal www.bilety24.pl, wypełniła oświadczenie o stanie zdrowia (zwane dalej „Oświadczeniem”) i zaakceptowała Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych podanych w oświadczeniu o stanie zdrowia. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik koncertu jest zobowiązany wypełnić Oświadczenie przed wejściem na teren Wydarzenia, potwierdzając, że według jego najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 2, jest ona zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2. i niepowstrzymania się Uczestnika koncertu przed uczestnictwem w Wydarzeniu, może on zostać niedopuszczony do udziału w Wydarzeniu.
5. Każdy Uczestnik Wydarzenia odbywającego się na terenie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi zostanie przy wejściu poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzonemu przez obsługę. W przypadku stwierdzania u któregoś z Uczestników Wydarzenia temperatury powyżej 37,0 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia w powyższej lokalizacji. W przypadku niewyrażenia zgody przez uczestnika na poddanie się bezdotykowemu mierzeniu temperatury osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia w powyższej lokalizacji.
6. Organizator udostępnia wzór Oświadczenia oraz treść Regulaminu poprzez stronę www.bilety24.pl oraz stronę www.festivalmazurki . W wyjątkowej sytuacji, gdy Uczestnik wydarzenia nie może wypełnić formularza Oświadczenia on-line, musi je wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć Organizatorom przy wejściu na Wydarzenie w formie papierowej.

§ 4
1. Na terenie odbywania się Wydarzeń należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa.
2. Na terenie Wydarzeń, w tym także podczas wchodzenia na teren Wydarzenia, zajmowania miejsc i opuszczania obiektu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Organizatora; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia i wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
3. Przed wejściem na teren Wydarzenia Uczestnicy zobowiązani są do umycia rąk lub zdezynfekowania ich za pomocą środka dezynfekującego.
4. Organizator ma prawo odmówić wstępu osobie, która nie przestrzega wyżej wymienionych zasad. Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 5
1. Organizator udostępnia uczestnikom Wydarzeń koncertowych wyznaczone miejsca siedzące.
2. Zakazane jest przestawianie krzeseł w inne miejsca.
3. Obowiązek zachowania odległości 1,5 m pomiędzy Uczestnikami Wydarzeń nie dotyczy: a. rodzin lub osób współzamieszkujących; b. osób, które uczestniczą w Wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
4. Podczas Wydarzeń niebędących koncertami (Kluby Festiwalowe oraz Warsztaty) Organizatorzy przedstawią Uczestnikom zasady bezpieczeństwa dostosowane do specyfiki danego Wydarzenia, zgodne z zaleceniami Głównej Inspekcji Sanitarnej.

§ 6
1. Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi oraz dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.
2. Uczestnicy Wydarzeń mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki itp).
3. Na teren Festiwalu nie zostanie wpuszczona osoba nieposiadająca maseczki lub przyłbicy.

§ 7
1. Wydarzenia, ze względu na panujący stan epidemii i obostrzenia z nim związane, będą częściowo transmitowane na żywo w Internecie oraz nagrywane i fotografowane dla celów dokumentacji, informacji i promocji.
2. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora.
3. Każdy Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

Noc Tańca

Ze względów bezpieczeństwa, na dzisiejszą Noc Tańca nie będą sprzedawane bilety przed wejściem. Wstęp tylko z biletem kupionym online.

Polskie pieśni z Białorusi

Koncert Nasty Niakrasawej z uczestnikami warsztatów odbędzie się dziś w klubie festiwalowym o g. 22, w NIKIDW, a nie tak jak podano w katalogu.

Bilety przed koncertem

Uwaga: oprócz sprzedaży online, ograniczona liczba biletów będzie do kupienia bezpośrednio przed koncertem 29.09 i warsztatami.

Covid-oświadczenie

Każdy kto kupuje bilet musi wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia (online) – bez niego bilet będzie nieważny. Linki do oświadczeń są dołączone do formularza każdego biletu w Bilet 24 (w opisie) oraz zamieszczone w każdym wydarzeniu tutaj, na stronie /…/

Bilety – sprzedaż

Ruszyła sprzedaż online – na koncerty, kluby festiwalowe, Noc Tańca i warsztaty. Bilet będzie ważny tylko po wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia (online).

Zapraszamy wolontariuszy!

Szukamy osób chętnych do pomocy przy Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2020 roku /…/

Font Resize
kontrast / contrast
Share This