Regulamin

opublikowano:

22

lis, 2021

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata.
Obowiązuje w dniach 22-26.2022 r.

§1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady udziału osób (zwanych dalej “Uczestnikami”) w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata (zwanej dalej „Organizatorem”) na terenie Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa oraz Terminalu Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa (zwanych dalej „Obiektami Festiwalowymi”).
2. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem stron www.festivalmazurki.pl i www.facebook.com/festivalmazurki oraz na tablicach informacyjnych w Obiektach Festiwalowych.
3. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, do stosowania się do wytycznych Organizatora, a także regulaminów obowiązujących w Obiektach Festiwalowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu posiadaczowi biletu lub odmowy kontynuacji uczestnictwa Uczestnikowi biorącemu już w Wydarzeniu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas Wydarzenia.
5. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia/Wydarzeń, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

§2

1. Do udziału w danym Wydarzeniu uprawniona jest osoba, która zakupiła bilet poprzez portal www.bilety24.pl lub w kasie stacjonarnej w Obiektach Festiwalowych.
2. Dopuszcza się możliwość odsprzedaży biletów pomiędzy Uczestnikami, jednak Organizator nie będzie w takich transakcjach pośredniczył, ani też nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek nadużycia osób trzecich.
3. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§3

1. Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone przestrzenie w Obiekcie Festiwalowym. W przypadku przebywania w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla Uczestników bez zgody Organizatora wobec Uczestnika mogą zostać zastosowane środki wymienione w §1 ust. 4.

§4

1. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora.
2. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

§5

1. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników.
3. Niszczenie mienia znajdującego się w Obiekcie Festiwalowym podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Jesienna Edycja

W dniach 25/26/27 listopada 2022 – zapraszamy na Jesienną Edycję Festiwalu oraz Małe Mazurki!

Dziękujemy!

Zakończyliśmy 13. Festiwal Wszystkie Mazurki Świata pt. Pieśni pokoju – pieśni zwycięstwa. Dziękujemy wszystkim artystom, którzy go tworzyli, wspaniałej Publiczności, bez której nie byłoby jego niepowtarzalnej atmosfery, dzielnym wolontariuszom wspierającym nas w organizacji na wielu frontach. Dziękujemy prowadzącym różnorodne, inspirujące warsztaty /…/

Bilety przed wejściem

I…. ruszamy! Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2022 zacznie się lada chwila. Przypominamy, że BILETY można kupować również bezpośrednio przed wydarzeniem.

Warsztaty

W tym roku dla amatorów śpiewu prawdziwa gratka: aż siedem  różnych tematów i siedem prowadzących. Jest wreszcie plan warsztatów !

Bilety

Już można kupować bilety! Na razie na koncerty i Noc Tańca, wkrótce pojawią się również na warsztaty. Link w zakładce BILETY.

Zapraszamy do współpracy

Wolontariusze Wszystkich Mazurków Świata, włączcie się! Zapraszamy do współtworzenia wielkiego święta muzyki tradycyjnej – Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2022

Share This