Regulamin

opublikowano:

9

lis, 2022

Regulamin uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata.
Obowiązuje w dniach 25-27.11.2022 r.

§1

⦁ Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady udziału osób (zwanych dalej “Uczestnikami”) w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata (zwanej dalej „Organizatorem”) w

  1. Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa;
  2. Pałacyku Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13, 03-433 Warszawa;
  3. Kulturze Wysokiej, ul. Szwedzka 2, 03-914 Warszawa;

(zwanych dalej „Obiektami Festiwalowymi”).

⦁ Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem strony www.festivalmazurki.pl oraz na tablicach informacyjnych w Obiektach Festiwalowych.

⦁ Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących podczas Festiwalu zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, do stosowania się do wytycznych Organizatora, a także regulaminów obowiązujących w Obiektach Festiwalowych.

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu posiadaczowi biletu lub odmowy kontynuacji uczestnictwa Uczestnikowi biorącemu już w Wydarzeniu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas Wydarzenia lub stwarzania zagrożenia dla innych Uczestników.

⦁ W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia/Wydarzeń, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

§2

⦁ Do udziału w danym Wydarzeniu uprawniona jest osoba, która zakupiła bilet poprzez portal ⦁ www.bilety24.pl lub w kasie stacjonarnej w Obiektach Festiwalowych.

⦁ Dopuszcza się możliwość odsprzedaży biletów pomiędzy Uczestnikami, jednak Organizator nie będzie w takich transakcjach pośredniczył, ani też nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek nadużycia osób trzecich.

⦁ Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§3

⦁ Organizator udostępnia Uczestnikom wyznaczone przestrzenie w Obiektach Festiwalowych. W przypadku przebywania w przestrzeniach nieprzeznaczonych dla Uczestników bez zgody Organizatora/osób zarządzających Obiektami Festiwalowymi wobec Uczestnika mogą zostać zastosowane środki wymienione w §1 ust. 4.

§4

⦁ Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzeń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzeń mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora.

⦁ Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami).

§5

⦁ W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Uczestników.

⦁ Niszczenie mienia znajdującego się w Obiektach Festiwalowych podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Jesienna Edycja

W dniach 25/26/27 listopada 2022 – zapraszamy na Jesienną Edycję Festiwalu oraz Małe Mazurki!

Dziękujemy!

Zakończyliśmy 13. Festiwal Wszystkie Mazurki Świata pt. Pieśni pokoju – pieśni zwycięstwa. Dziękujemy wszystkim artystom, którzy go tworzyli, wspaniałej Publiczności, bez której nie byłoby jego niepowtarzalnej atmosfery, dzielnym wolontariuszom wspierającym nas w organizacji na wielu frontach. Dziękujemy prowadzącym różnorodne, inspirujące warsztaty /…/

Bilety przed wejściem

I…. ruszamy! Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2022 zacznie się lada chwila. Przypominamy, że BILETY można kupować również bezpośrednio przed wydarzeniem.

Warsztaty

W tym roku dla amatorów śpiewu prawdziwa gratka: aż siedem  różnych tematów i siedem prowadzących. Jest wreszcie plan warsztatów !

Bilety

Już można kupować bilety! Na razie na koncerty i Noc Tańca, wkrótce pojawią się również na warsztaty. Link w zakładce BILETY.

Zapraszamy do współpracy

Wolontariusze Wszystkich Mazurków Świata, włączcie się! Zapraszamy do współtworzenia wielkiego święta muzyki tradycyjnej – Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2022

Share This